Regulamin serwisu sklepstudiofigura.com.pl
Wersja z dnia 12.04.2021 r.§ 1
Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu sklepstudiofigura.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

 2. Studio Figura (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 1 dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

§ 2
Informacje obligatoryjne

 1. Serwis prowadzony jest przez ROLLEN POLSKA – STUDIO FIGURA Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7831266218, REGON 300224173 (zwaną dalej „Studio Figura“).

 2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

 3. Ze Studio Figura można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu +48 577 996 007 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00) oraz pod adresem e-mail: zamowienia@studiofigura.com.pl

 4. Serwis służy informowaniu o działalności ROLLEN POLSKA – STUDIO FIGURA Izabella Michalak i o produktach oferowanych w tym przede wszystkim o kosmetykach, suplementach oraz pozostałych produktach oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

 5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne.

 6. Podstawowe informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Serwisu, znajdują się w Polityce Prywatności.

 7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

 8. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Studio Figura, w terminie 60 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 9. Z chwilą rejestracji w Serwisie, tj. założenia konta w Serwisie (zwanym dalej „Kontem”), bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Studio Figura a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 10. Założenie Konta w Serwisie jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i regulaminu Programu oraz ich akceptacji.

 11. Usunięcie Konta skutkuje zakończeniem członkostwa w Serwisie.

 12. Studio Figura jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:

 1. powtarzającego się anulowania zamówienia złożonego przez Klienta na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie,

 2. powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Klienta w razie wyboru formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki bądź w razie wyboru dostawy zamówienia do Studio Figura,

 3. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) lub zasad współżycia społecznego,

 4. innego powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 3
Zawarcie umowy

 1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

 2. Przez złożenie zamówienia Klient składa Studio Figura ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Studio Figura wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Studio Figura.

 4. Oferta wiąże przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Studio Figura, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Studio Figura, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta.

 5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez Studio Figura i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

 6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Studio Figura. W pozostałym zakresie Studio Figura może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

 7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

§ 4
Dostawa

 1. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Dostępne formy dostawy to:

 1. Przesyłka kurierska DPD

 2. Paczkomat INPOST.

 1. Klient w chwili składania zamówienia jest informowany o kwocie wybranej formy dostawy.

 2. Koszt dostawy wynosi:

 1. Zamówienie o wartości poniżej 50,00 złotych – koszt dostawy 9,90 złotych,

 2. Zamówienie o wartości powyżej 50,00 złotych – koszt dostawy za darmo.

 1. Termin dostawy nie jest ustalany przez Studio Figura oraz zależy wyłącznie od danej firmy kurierskiej.

 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 5
Formy płatności, wymagalność płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

 1. Operator TPAY poprzez którego możliwe są formy płatności:

 1. szybki przelew online;

 2. karta płatnicza;

 3. przelew bankowy;

 4. BLIK;

 5. Google Pay.

 1. Wybierając tę metodę płatności Klient zostanie przekierowany bezpośrednio do systemu Operatora, w którym ma możliwość wybrania sposobu płatności. Kolejny krok to zalogowanie się do bankowości internetowej oraz potwierdzenie płatności. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany z powrotem na sklepstudiofigura.pl, a jego zamówienie zostanie przekazane do opracowania i wysyłki.

 2. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

 3. Przy płatności kartą płatniczą Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Studio Figura rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty jest natychmiast obciążany tą kwotą.

 4. Płatność winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

 5. Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Studio Figura wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

 6. Dostarczony produkt pozostaje własnością Studio Figura do chwili całkowitej zapłaty.

§ 6
Prawo odstąpienia

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Wysogotowo, ul. Skórzewska 26, 62-081.

 4. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.

 5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

 7. W pierwszym kroku wskazuje się powód zwrotu lub numer zwracanego zamówienia. Następnie należy podać dane nadawcy zwracanego zamówienia.

 8. Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ustępu 6 powyżej ponosi Klient.

 9. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu do Kupującego zostanie dokonany przez Studio Figura, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie w sposób przelewu bankowego na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 10. Studio Figura nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu.

 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7
Reklamacje

 1. Studio Figura jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej na adres siedziby Studio Figura.

 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 31 dni od dnia jej otrzymania.

 4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

 5. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

§ 8
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Studio Figura nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

§ 9
Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści.

 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

 2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.

 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy

 4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;

 1. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 10
Postanowienia pozostałe

 1. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Studio Figura sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


Załącznik 1

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ROLLEN POLSKA – STUDIO FIGURA Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080 Tarnowo Podgórne (zwany dalej „Studio Figura”).

 2. W przypadku rejestracji lub złożenia zamówienia w Serwisie, dane osobowe Klienta będą przetwarzane w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta, o które prosimy przy zawarciu umowy, jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Studio Figura. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 3. Studio Figura przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – „RODO”;

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 1. Studio Figura może przekazywać dane osobowe Klientów przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Studio Figura zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

 2. Studio Figura, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Studio Figura zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Studio Figura danych Klienta w przypadkach określonych w przepisach prawa. Jeśli podstawą przetwarzania przez Studio Figura danych jest zgoda Klienta, wówczas Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Studio Figura danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Studio Figura przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym celu wysyła Klientowi newslettera oraz inne informacji handlowych – w zakresie udzielonych przez Klienta zgód, jak też na podstawie uzasadnionego interesu Studio Figura.

 5. Jeżeli Klient dokonał subskrypcji newslettera, wówczas Studio Figura będzie wykorzystywać dodatkowe dane Klienta, które zostały pozyskane w ramach połączenia Konta, uczestnictwa w Programie oraz subskrypcji newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w niniejszym ustępie, może być w zależności od przypadku umowa, zgoda Klienta lub uzasadniony interes Studio Figura.

 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Serwisu, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

top