§ 1 Informacja o serwisie

 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem https://sklepstudiofigura.com.pl/pl/ jest Izabella Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7831266218, REGON 300224173, dane kontaktowe: admin@studiofigura.com.pl.
 2. Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie oraz stron internetowych, które uruchamiane są na potrzeby określonego produktu, usługi lub wydarzenia.

§ 2 Definicje

 1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny na Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usługi Newsletter.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczania Materiałów.
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informację udostępnione w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt. 5) Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem https://sklepstudiofigura.com.pl/pl/ oraz wszystkie jej podstrony oraz strony internetowe, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis chcąca korzystać z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat albo w przypadku osoby poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego w celu uzyskania świadczenia usług. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 12. Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie Użytkownika.
 13. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2022 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usług Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczanie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu.
 3. Na potrzeby Regulaminu newslettera, Właściciel Serwisu podaje swoje dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo,
  2. adres poczty elektronicznej: admin@studiofigura.com.pl,
 4. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Mac OS, Android, Windows,
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takich jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesłaniem danych przy pomocy sieci Internetu, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

§ 5 Umowa o dostarczanie treści cyfrowych

 1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczanie treści cyfrowych w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatność danymi lub uiścić cenę.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz § 6 i 7 Regulaminu newslettera – Usługa Newsletter oraz Umowa o dostarczanie treści cyfrowych w zamian za cenę.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w § 7 Regulaminu newslettera – Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę.

§ 6 Usługa Newsletter

Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usług Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

§ 7 Umowa o dostarczanie treści cyfrowych w zamian za cenę

 1. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj. 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica, 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) nazwę firmy oraz numer NIP.
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Właściciel Serwisu przedstawi regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację:
  1. w formie papierowej na adres pocztowy: ul. Skórzewska 26, 62-081, Wysogotowo.
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: admin@studiofigura.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookie

Szczegółowe informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10 Zmiana regulaminu newslettera

 1. Właściciel Serwisu zastrzega, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera.
 2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
  1. zmiana powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera,
  2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera,
  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera
  4. wprowadzenie przez Właściciela Serwisu funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera,
  5. wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzaniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych,
  6. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem – w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.
 3. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejściem w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy.
 4. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach.
 5. W przypadku usługi Newsletter Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.
 6. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Użytkownik może oświadczyć Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usług Newslettera.
 7. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języki polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2023 roku.
top