§ 1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Cenie – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za przedmiot Umowy
 2. Dniach roboczych – oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny
 4. Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną
 5. Sprzedającym – należy przez to rozmieć podmiot prowadzony przez Izabellę Michalak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080, Tarnowo Podgórne, NIP 7831266218, REGON 300224173
 6. Koncie – oznacza to konto w Serwisie logowania umożliwiające Klientowi zawarcie Umowy
 7. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę
 8. Sklepie – oznacza to sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://sklepstudiofigura.com.pl/pl/. Zmiana adresu Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana poprzez Sklep
 9. Newsletterze – oznacza to biuletyn wysyłany przez Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej do Klienta, który wyrazili stosowne zgody na jego otrzymywanie
 10. Promocji – oznacza to wszelkie działania Sprzedającego, przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Sklepie. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Sprzedającego na Karcie, w Koszyku, w ramach Sklepu lub w odrębnym regulaminie tej Promocji
 11. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin
 12. Serwisie logowania – oznacza to Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania
 13. Stronach - oznacza to Sprzedającego i Klienta
 14. Towarze – oznacza to produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu
 15. Umowie – oznacza to Umowę sprzedaży
 16. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy ze Sprzedającym
 17. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, za pomocą której Klient dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez Sprzedającego, szczegółowych warunków Umowy.

§ 2 Informacje obligatoryjne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania przez Strony Umów.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia przez Klienta oświadczenia do Sprzedającego o przyjęciu oferty. Informacje zawarte w Sklepie, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego
 4. Sprzedający może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 1 dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany
 5. Klient może korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Klienta do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Klienta oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Klienta Usługi elektronicznej Konto wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Klienta
 6. Sprzedający w ramach Sklepu świadczy na rzecz Klienta następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto
  2. Formularz
  3. Newsletter
 7. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
 8. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych jest spełnianie przez sprzęt Klienta następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
  1. dla Usług elektronicznych Konto, Formularz – korzystanie z aktualnej wersji jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
   • IE wersja 11 i wyższa,
   • Edge wersja 12 i wyższa,
   • Firefox wersja 54 i wyższa,
   • Chrome wersja 51 i wyższa,
   • Safari wersja 10 i wyższa,
   • Opera wersja 38 i wyższa.
 9. Klient w ramach korzystania z Usług elektronicznych obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest niezbędne dla zawarcia Umowy.
 11. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego przedmiotu Umowy i kończy się z chwilą zawarcia Umowy lub zaprzestania korzystania przez Klienta z tej Usługi elektronicznej przed zawarciem Umowy.
 12. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:
  1. dokonać wyboru Publikacji oferowanej w Sklepie w ramach poszczególnych Kart i dodać tę Publikację do Koszyka;
  2. wypełnić formularz;
  3. założyć Konto lub zalogować się do Konta, jeżeli już je posiada;
  4. złożyć Zamówienie.
 13. Klient może skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu +48 577 996 007 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00) lub pod adresem e-mail: zamowienia@studiofigura.com.pl.
 14. Podstawowe informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Serwisu, znajdują się w Polityce Prywatności.
 15. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Sprzedający w terminie 60 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 16. Założenie Konta w Serwisie jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 17. Usunięcie Konta skutkuje zakończeniem członkostwa w Serwisie.
 18. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:
  1. powtarzającego się anulowania zamówienia złożonego przez Klienta na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie,
  2. powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Klienta,
  3. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) lub zasad współżycia społecznego,
  4. innego powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 3 Zasady zawierania umów

 1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:
  1. dokonać wyboru Publikacji oferowanej w Sklepie w ramach poszczególnych Kart i dodać tę Publikację do Koszyka;
  2. wypełnić formularz;
  3. założyć Konto lub zalogować się do Konta, jeżeli już je posiada;
  4. złożyć Zamówienie.
 2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej 4 realizacji Umowy przez Sprzedającego oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
  2. odmowy przyjęcia Zamówienia;
  3. odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w wiążących Strony odrębnych regulaminach lub ogólnych warunkach umów albo w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedający powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.
 5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Towary i/lub Usługi objęte Formularzem.
 6. O zawarciu Umowy Sprzedający powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy.
 7. Każde prawidłowo złożone przez Klienta i przyjęte przez Sprzedającego Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

§ 4 Wykonywanie umów

 1. Realizacja przez Sprzedającego Umowy następować będzie w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub w Formularzu z zastrzeżeniem, iż do terminów nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy lub Umów.
 2. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego terminy realizacji Umowy mogą ulec przedłużeniu. Sprzedającego poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej nowym terminie jej realizacji.

§ 5 Sposoby dostarczania towarów

 1. Sposoby dostawy Towarów przez Sprzedającego, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są na Kartach, w Koszyku lub Formularzu. W przypadku gdy dostawy Towarów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Sprzedającego od chwili wydania Towaru takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.
 2. Sprzedający może zastrzec, że Klient przed zawarciem Umowy powinien dokonać zapłaty Ceny oraz pozostałych kosztów, jeśli są należne od Klienta, w określonym terminie. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego pełną kwotą Ceny oraz innych kosztów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty przez Klienta Ceny oraz innych kosztów uznaje się, że Klient odmówił przyjęcia Zamówienia i nie dochodzi do zawarcia Umowy.
 3. Dostępne formy dostawy:
  1. Przesyłka kurierska DPD
  2. Paczkomat INPOST.
 4. Klient w chwili składania zamówienia jest informowany o kwocie wybranej formy dostawy.
 5. Koszt dostawy wynosi:
  1. Zamówienie o wartości poniżej 50,00 złotych – koszt dostawy 9,90 złotych,
  2. Zamówienie o wartości powyżej 50,00 złotych – koszt dostawy za darmo.
 6. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
 7. Sprzedający zobowiązany jest wystawić Klientowi dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.

§ 6 Promocje

 1. O ile nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków konkretnej Promocji wówczas:
  1. nie podlega ona łączeniu z innymi Promocjami;
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach Promocji, w tym zmian Cen;
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia Promocji.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b) nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie.

§ 7 Formy płatności, wymagalność płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  1. operator TPAY poprzez którego możliwe są formy płatności:
   1. szybki przelew online;
   2. karta płatnicza;
   3. przelew bankowy;
   4. BLIK;
   5. Google Pay.
  2. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
  3. Płatność winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.
  4. Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Sprzedającego wraz z wydawaniem kodów rabatowych.
  5. Dostarczony produkt pozostaje własnością Sprzedającego do chwili całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego.
  6. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów Sprzedający określa na Karcie lub w Koszyku.
  7. W przypadku gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.
 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej na adres siedziby Studio Figura.
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 31 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 5. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

§ 8 Prawo odstąpienia

 1. Sprzedający na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru lub Usługi z Umową.
 2. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 powyżej odpowiedzialność Sprzedający wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
 3. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

§ 9 Procedura reklamacyjna dotycząca towarów

 1. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Wysogotowo, ul. Skórzewska 26, 62-081.
 2. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 5. W pierwszym kroku wskazuje się powód zwrotu lub numer zwracanego zamówienia. Następnie należy podać dane nadawcy zwracanego zamówienia.
 6. Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ustępu 6 powyżej ponosi Klient.
 7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu do Kupującego zostanie dokonany przez Sprzedającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie w sposób przelewu bankowego na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 8. Sprzedający nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedający nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

§ 10 Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Sprzedającego sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 roku.
top